HIPPOCRATES

The natural healing force within each one of us is the greatest force in getting well.

Ai cũng có khả năng tự chữa lành, hãy biết lắng nghe cơ thể mình. Hãy tạo môi trường thuận lợi cho cơ thể thực hiện chức năng thiên bẩm giúp cho chúng ta chữa lành hiệu quả nhât.

image source: Wikimedia